Dự án đang hoàn tất các thủ tục duyệt Dự án đầu tư